JURIDISCHE KENNISGEVING

De site www.caravan-expo.be, hierna genoemd de Website, is eigendom van CARAVAN-EXPO BV, hierna genoemd de Uitgever , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ninovestraat 127 – 129, 9600 Ronse, België. De verantwoordelijke voor de publicatie van de Website is Arnaud Dedecker, zaakvoerder.

 

Persoonlijke gegevens

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de Website automatisch een cookie op zijn browser software kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie te registreren met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de Website.
 
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de aanvraag die u bij CARAVAN-EXPO BV indient.

 

Copyright

Reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de
pagina's, gegevens en elk ander onderdeel van de Website, via welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming van de uitgever.

 

Ontwikkeling, realisatie

HyperDealer, divisie van Xpower, Toleindestraat 7/0101, 9080 Lochristi, België, IT-oplossingen voor auto-/truck-/caravan-/motorhome-/…sector.

 

Overige bepalingen

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie van bezoekers. Dit kan advies of raadpleging van professionele aard niet vervangen of vervangen.
 
Hoewel de Uitgever de grootst mogelijke zorg besteedt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie op de Website te waarborgen, worden deze laatste alleen ter informatie verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, van geldigheid, volledigheid of actualiteit. Bijgevolg erkent de bezoeker dat het gebruik van deze informatie onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid valt.
 
Creatie en onderhoud van de Caravan-Expo website: HyperDealer - divisie van Xpower N.V.


ALGEMENE VOORWAARDEN BV CARAVAN-EXPO


Art. 1.
Al onze verkopen en commerciële transacties zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle voorwaarden uitgaande van de koper welke door ons niet uitdrukkelijk (schriftelijk)  zouden zijn aanvaard.

Art. 2.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is de overeengekomen prijs contant betaalbaar te RONSE bij
de levering en zonder korting. Cheques kunnen alleen aanvaard worden indien ze gewaarborgd zijn door een geldige bankaart of gecerticifeerde.

De betaling van een voorschot bij de bestelling, verleent aan de klant geenszins het recht noch de mogelijkheid aan de koop te verzaken zelf niet mits het laten vallen van zijn voorschot.

Het voorschot zal in geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst steeds verworven blijven aan de verkoper doch onder uitdrukkelijk voorbehoud en zonder enige vermindering van al zijn andere rechten die voor hem uit de overeenkomst voortspruiten. Indien de klant na ondertekening van de bestelbon de koop annuleert om het even welke reden, zal hij gehouden zijn tot betaling aan de verkoper van een schadevergoeding van 30% op de totale koopsom van de gekochte goederen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 3.
Bedenkingtermijn.
De verkopen die zijn gesloten buiten de onderneming (zoals omschreven op de keerzijde van deze overeenkomst ) zijn de verkopen die plaatshebben : op salons en beurzen, tijdens een uitstap georganiseerd door de verkoper evenals via post, telefoon of andere vormen van verkopen op afstand. Deze bedenktijd geldt niet wanneer het bezoek van de verkoper er is gekomen na een uitdrukkelijke en voorafgaande vraag van de klant met als bedoeling te onderhandelen over de verkoop.


 Art. 4.

a)    Alle gegevens vermeld in katalogi, prijslijsten, enz…hebben de aard van benaderende aanduidingen en zijn
informatief gericht. Enkel de prijs als overeengekomen op de voorzijde van onderhavig geldt tussen  
partijen.
b)   Behoudens uitdrukkelijke overeenkomsten zijn offertes slechts 15 dagen geldig.
c)    Offertes van onze bemiddelaars, agenten of aangestelden moeten door ons worden bevestigd. We behouden ons het recht voor om de niet-bevestigde bestellingen te weigeren.
d)   Alle bestellingen en/of veranderingen van bestelling moeten schriftelijk gebeuren of bevestigd worden.
e)   Stakingen, ongevallen en gelijk welke oorzaak die onze activiteiten en bevoorrading zouden in het gedrang
brengen, zijn krachtens uitdrukkelijk beding gevallen van overmacht die toelaten de levertermijn of het uit-
voeren van de bestelling op te schorsen zonder dat de klant zijn bestelling kan vernietigen of schadever-
goeding eisen van welke aard ook.
f)     Niettegenstaande dat we alles onder handen nemen om de gewenste levertermijn niet over te schrijden zijn
de leveringsdatum niet gewaarborgd. We kunnen geen verantwoordelijkheid voor het niet leveren op de voorziene datum, en om het even welke gevolgen die er zouden kunnen uit voortspruiten, aanvaarden.

 Art. 5.

Bij gebreke aan contante betaling of bij  gebreke aan betaling overeenkomstig een gebeurlijk andersluidend
bijzonder geschreven beding, zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest van 15% 's jaars verschuldigd zijn en dit vanaf de factuurdatum.

In geval van wanbetaling van de factuur binnen de 30 dagen van de vervaldag , zal zij verhoogd worden met 15%, met een minimum bedrag van 500€ ten titel van schadevergoeding zo in gemeen overleg en op forfaitaire wijze vastgesteld ter vergoeding van de schade voortkomende uit de laattijdige uitvoering van de betaalverplichting en dit onverminderd de bovenvermelde intresten van 15% 's jaars en de gebeurlijke gerechtskosten.

Voor de toepassing van deze verhoging is evenmin enige ingebrekestelling vereist. De klant mag geen enkele afhouding verrichten op de verkoopprijs noch ten titel van waarborg noch voor om het even welke andere reden of uit om het even welke andere oorzaak.

 Art. 6.

 Eigendomsvoorbehoud.

De door ons gefactureerde en daarna geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot integrale betaling
door de klant of de onderklant, met inbegrip van vervallen intresten desgevallend.
De klant verbindt er zich in de eerste plaats toe om niet over de geleverde goederen te beschikken zolang deze
niet zijn betaald behoudens en voor zoveel de klant zelf huidig eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk en ontbe-
twistbaar heeft doen aanvaarden door zijn onderklant.
De klant blijft ingebreke te betalen indien de betaling niet gebeurt binnen de drie werkdagen na facturatiedatum behoudens andersluidende overeenkomst en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

De klant en/of zijn aangestelde verklaart zich uitdrukkelijk persoonlijk aansprakelijk voor de onbetaald gebleven zijde goederen bij niet naleving van voormelde verplichting. De klant draagt tijdens de detentie van de goederen uitdrukkelijk het risico voor de geleverde goederen.
 

 Art. 7.

De leveringen hebben steeds plaats en de goederen en/of het materiaal worden steeds aangenomen in onze
lokalen te RONSE. In elk geval van verzending door ons op vraag van de klant, reizen de goederen en/of materiaal steeds op risico van de bestemmeling; we wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijk van de hand voor wat betreft vertraging en/of beschadiging veroorzaakt door dit vervoer. In geval op uitdrukkelijke vraag van de klant en ten uitzonderlijken titel we ons verbinden de goederen en/of het materiaal te leveren op de door de klant voorgestelde plaats, wordt alle personeel dat darbij tussenkomt, geacht in dienst te zijn van de klant die er dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor op zich neemt alsmede deze door de ongevallen en schade die zouden overkomen aan personen en zaken, hetzij deze veroorzaakt zijn door de geleverde goederen en/of materiaal, hetzij door het personeel. De door ons toevertrouwde voertuigen worden door ons personeel bestuurd onder de volle verantwoordelijkheid van de klant.

Art. 8.

Reclamaties worden slechts in behandeling genomen indien en voorzover deze schriftelijk binnen veertien dagen na aflevering ons ter kennis zijn gebracht en dat we in de gelegenheid zijn geweest een en ander in onze lokalen te RONSE te controleren.

De bestaande fouten en/of gebreken bij levering die op een redelijkerwijze konden vastgesteld worden door de klant of zijn aangesteld worden beschouwd als onmiddellijk aanvaard.  
 
Art. 9.

Zichtbare fouten en/of gebrek bij levering zijn uitgesloten van de waarborg.
De waarborg van de goederenen/of materiaal die het voorwerp uitmaken van dit contract verbindt slechts de
fabrikant en beperkt zich tot de omruiling van de stukken die als gebrekkig worden erkend.

De waarborg is geldig voor de duur en volgens de voorwaarden toegestaan door de fabrikant en loopt vanaf de levering; zij staat nochtans niet op banden, lampen, noch op eigenlijke toebehoren. We zijn echter in geen geval aansprakelijk voor schaden aan derden, ontstaan tengevolge van fabrieks, constructie- of montagefouten of welke andere oorzaken dan ook.

Daarenboven wordt de waarborg ingetrokken en de fabrikant ontlast van elke verantwoordelijkheid wanneer het materiaal omgebouwd, veranderd of hersteld werd buiten zijn lokalen en/of schade te wijten is aan nalatigheid, gebrek aan voorzorgen, slecht gebruik, overlading, of het gebrek aan ondervinding in hoofde van de gebruiker.

De verantwoordelijkheid van de fabrikant is uitdrukkelijk beperkt tot de waarborg hierboven bepaald; deze is dus in geen geval aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt aan personen en zaken, zelfs als gevolg van een fout of een gebrek van het verkochte materiaal en dit bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen.

De waarborg is slechts geldig voor nieuwe voertuigen of materialen. Iedere klacht uit hoofde van een onzichtbaar gebrek moet ingediend worden binnen de zes maanden der levering. Zij zal als ongegrond beschouwd worden wanneer het product beantwoordt aan de terzake vigerende normen.   

 Art.10.

Elke wijziging in de toestand van de klant, overlijden, invaliditeit, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van geaccepteerde wissels, twijfel nopens de solvabiliteit, concordaat, faillissement, laat ons toe waarborgen te eisen of de aankoop geheel of gedeeltelijk te verbreken.In dit laatste geval, wordt de waarde der reeds geleverde of der reeds gefabriceerde waren die betrekking hebben op de betwiste bestelling, onmiddellijk eisbaar. Bij wanbetaling behouden we ons het recht voor alle leveringen stop te zetten en betaling te eisen voor iedere volgende levering.

Art. 11.

In geval van verplichte of aanvaarde wijzigingen aan overeenkomsten of officiële beschikkingen betreffende
lonen, sociale lasten, BTW percentage, transportonkosten, alsmede in geval van wijzigingen der grondstoffen prijzen, behouden we ons het recht onze prijzen te veranderen, zelfs na verkoopovereenkomst, behalve wanneer de verkochte goederen binnen de dertig dagen na de bestelling afgenomen worden.

Art. 12.

Vermits de fabrikant zich het recht voorbehoudt om het model te veranderen zonder voorafgaand bericht, zal wat ons betreft geen schadevergoeding kunnen geëist worden indien het gekochte model niet meer zou beschikbaar zijn wegens stopzetten der fabricatie van het model in kwestie.

Art. 13.

De klant heeft de uitdrukkelijke plicht het voertuig af te halen en in zijn bezit te nemen binnen de acht dagen van het bericht blijkens hetwelk het voertuig ter zijner beschikking is gesteld; zo de klant nalaat deze termijn te eerbiedigen, zullen we het recht hebben om van rechtswege en zonder andere formaliteiten de overeenkomst als verbroken of ontbonden aan te zien en dit in ons voordeel en ten laste en grieve van de klant. In dit geval zal de klant gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs en dit ten titel van forfaitaire, in gemeen overleg bepaalde, schadevergoeding die niet vatbaar is voor vermindering.

 Art. 14.

Alle originele documenten die wettelijk het voertuig moeten vergezellen worden aan de klant overgemaakt bij de integrale betaling van de factuur. 

De klant erkent deze documenten te hebben ontvangen bij de levering van het voertuig en is uitdrukkelijk op de hoogte dat copijen, duplikaten en /of andere archiefdocumenten zullen aangerekend worden volgens het vigerende tarief.


Art. 15.

De onderhouds-, herstellingswerken en andere kunnen slechts worden uitgevoerd wanneer een werkfiche voor
de werkplaats is opgemaakt die geldt als bestelbon. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze
overeenkomst en worden geacht te zijn aanvaard door de klant. De klant ziet uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om ons aansprakelijk te stellen voor een gebrek of degradatie van een ons toevertrouwd voertuig.

Het is ons trouwens onmogelijk dit te registreren bij de inontvangstname. De bestekken worden opgesteld volgens de tarifiering die van toepassing is op het moment dat het voertuig wordt binnengebracht. Wordt voorafgaandelijk een bestek opgemaakt dan zal de aanvaarding van dit bestek
door de klant of door de gemandateerde expert of verzekeringsmaatschappij volstaan opdat we onmiddellijk
de werken mogen uitvoeren.
Het uitvoeren van werken en diensten na verkoop is voor ons een middelenverbintenis en geen resultaatverbinten is. We zullen ons zo goed mogelijk inzetten om de werken zo goed mogelijk en op een professionele wijze uit te voeren, doch waarborgen geen welbepaald resultaat.

Art. 16.

Als de klant de factuur voor de uitgevoerde werken ontvangt, dan is hij verplicht de goederen af te halen binnen de VEERTIEN dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Laat de klant deze termijn voorbijgaan, dan erkent hij uitdrukkelijk ons het recht toe om stallingskosten aan te rekenen volgens de toepasselijke tarifiering en dit zonder dat we hem daarvoor voorafgaandelijk moet ingebreke stellen. Het bedrag van de factuur - eventueel vermeederd met deze van de stallingskosten, moet integraal zijn geregeld op moment dat de goederen worden opgehaald.

Art. 17.

Mondelinge toezeggingen of afspraken die afwijken van de bepalingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijke en uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Art. 18.

Beide partijen behouden zich beiden het recht voor eventuele opgemaakte telfouten van een opgestelde document naar juistheid te verbeteren.

 Art. 19.

Alle kosten die onze venootschap zal moeten maken of ondergaan in het geval een klant zijn verplichtingen
niet of niet geheel nakomt, zijn volledig ten laste van die klant.


 Art. 20.

 Indien een of meerdere clausule van onderhavige overeenkomst als nietig en zonder rechtsgevolg zouden
worden beschouwd, dan doet dit geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overeenkomst in haar geheel
en blijven de andere bedingen integraal van toepassing.

 Art. 21.

Betwistingen die onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht, zullen uitsluitend voor het Vredegerecht
te RONSE KUNNEN GEBRACHT WORDEN; de gebeurlijk andere betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te OUDENAARDE. De gebeurlijke beschikkingen van de klant vormen geen afwijking van gezegd toekennen van bevoegdheid.